Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma  

Lue Oulun teatterin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuunnitelma pdf:nä tästä.

Sisällysluettelo 

1. Johdanto
Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja termit

2. Nykytilanteen kartoitus
Moninaisuuteen liittyvät toimet 2020–2022
Naisten ja miesten sijoittuminen eri tehtäviin  
Vastuu produktioiden sisällöstä
Henkilökunnan tasa-arvokyselyn tiivistelmä

3. Tulevaisuuden suunnitelmat 

A) Syrjinnän tunnistaminen ja ehkäisy 
Syrjinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät tavoitteet 2023–2026
Syrjinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet 2023–2026

B) Häirinnän tunnistaminen ja ehkäisy
Oulun teatterin toimintaohjeet epäasialliseen kohteluun liittyen
Turvallisemman tilan periaatteet
Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät tavoitteet 2023–2026
Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet 2023–2026 

4. Seuranta ja arviointi 

1. Johdanto 

Oulun teatteri on yli sadan työntekijän taideorganisaatio, joka tuottaa vuodessa 7–8 ensi-iltaa neljälle eri näyttämölle. Lisäksi ohjelmistossa on runsaasti vierailuesityksiä sekä joka kevät Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali. Oulun teatteri haluaa olla yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävä taidelaitos ja työpaikka. Oulun teatterin varsinaisen strategian sloganiksi valittua Kaikkien teatteria pyritään toteuttamaan entistä paremmin tarjoamalla tekijöille mahdollisuuksien tasa-arvoa, produktioissa entistä monimuotoisempia ihmis-ja maailmankuvia sekä katsojille ja kokijoille laajempaa osallisuuden mahdollisuutta. 

Tässä tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa keskitytään teatterin sisäiseen toimintaan. Ulkoinen, esimerkiksi saavutettavuutta ja esteettömyyttä koskeva toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma tehdään ja toimeenpannaan teatterin tulevan yleisötyön kehittämiseen liittyvän hankkeen aikana. Teatteri on kuitenkin ollut mukana laatimassa ja noudattaa Oulun kaupungin Toiminnallisen tasa-arvon suunnitelmaa vuosille 2022–2026. (Oulun kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2026)

Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää ja kehittää Oulun teatterin läpinäkyvää, lainmukaista ja oikeudenmukaista toimintaa, joka tukee teatterin strategisia arvoja luovasti, ilolla ja yhdessä. Suunnitelma koskee sekä teatterin toimintaa että sen henkilökuntaa. Päämääränä on valtavirtaistaa yhdenvertaisuuden kysymykset niin, että ne läpäisevät kaikki teatterin toiminnan rakenteet. Suunnitelmalla ei edistetä ainoastaan sukupuolten tasa-arvoa, vaan siinä otetaan huomioon myös intersektionaalisuus eli se, että sukupuolen ohella myös muut syrjintäperusteet vaikuttavat samanaikaisesti yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma ei sensuroi tai kavenna teatterin taiteellisia sisältöjä. Päinvastoin se ohjaa teatteria avoimemmaksi yhä laajemmalle ja monimuotoisemmalle tavalle tarkastella ja luoda näyttämön todellisuuksia. 

Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman on laatinut teatterin tasa-arvotoimikunta puheenjohtajansa, taiteellisen johtajan Alma Lehmuskallion johdolla. Tasa-arvotoimikunnassa on edustajat kaikista kolmesta teatterin henkilökuntaosastosta: taiteellisesta, teknisestä ja hallinnollisesta. Toimikunta teetti koko henkilöstöä koskevan tasa-arvokyselyn työskentelyn tueksi syksyllä 2021. Asiantuntijakonsulttina on toiminut tasa-arvon ja moninaisuuden edistämiseen erikoistunut yritys Ekvalita Oy. Kyseessä on Oulun teatterin ensimmäinen oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, aiemmin teatterissa on noudatettu Oulun kaupungin laatimaa tasa-arvosuunnitelmaa. 

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja termit 

Oulun teatterin toimintaa sitoo Tasa-arvolaki (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta), ja erityisesti sen kuudes pykälä työnantajan velvollisuudesta edistää sukupuolten, sukupuolen ilmaisujen ja sukupuoli-identiteettien tasa-arvoa. Yhdenvertaisuuslain (Yhdenvertaisuuslaki) kahdeksas pykälä puolestaan määrittelee, että ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Teattereiden edunvalvonta-ja työnantajajärjestö Suomen Teatterit ry julkaisi oman ohjeensa tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen vuonna 2020. Järjestö suosittelee, että kaikenkokoisilla esittävän taiteen organisaatioilla olisi suunnitelmat käytössään.

Teatterin omistajan Oulun kaupungin mukaan yhdenvertaisuudella viitataan laajaan ihmisten erilaisuuden vaalimiseen ja samanarvoisuuden tunnustamiseen. Tasa-arvo puolestaan liittyy kaupungin määrittelyssä sukupuolten yhdenvertaisuuteen. Lainsäädännössä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ymmärretään toisiinsa kietoutuneina ja toisiaan tukevina. Tämän suunnitelman päämääränä on toisaalta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja toisaalta ehkäistä syrjintää.

2. Nykytilanteen kartoitus 

Moninaisuuteen liittyvät toimet 2020–2022 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on nostettu näkyvästi esiin Oulun teatterin toiminnassa taiteellisen johtajan Alma Lehmuskallion kaudella vuodesta 2020 alkaen. Oulun teatterissa on vuosien 2020–2022 aikana käynnistynyt useita eri hankkeita ja projekteja, joiden tavoitteena on monimuotoistaa teatterin toimintaa. 

Vuodesta 2020 lähtien: 
 • Tasa-arvoajattelun sisällyttäminen teatterin kaikkiin rakenteisiin osana teatterin uutta strategiaa 2020–2026. 
 • Teatterin johdon sitoutuminen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja kehittämiseen. 
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin liittyvän viestinnän lisääminen kaikilla teatterin kanavilla. 
 • Tasa-arvotoimikunnan perustaminen ja sen toiminta. 
 • Eri taustoista tulevien ja eri sukupuolia edustavien ammattimaisten teatterintekijöiden mahdollisuuksien tasa-arvon lisääminen ohjelmistosuunnittelussa. 
 • Vierailu-ja festivaaliohjelmiston kuratoinnin muutos kohti myös valtavirran ulkopuolelle jääviä aiheita, sisältöjä ja tekijöitä. 
 • Kriittinen ja avoin suhtautuminen roolituksiin esimerkiksi sukupuolen ja iän osalta. 
 • Toiminnan yhteistyötahojen moninaistaminen, muun muassa produktioiden aiheiden kokemusasiantuntijaryhmät, asiantuntijakeskustelut, yhteisöpaneeli (2020–2022) Näyttämöraati (2022–). 
Vuodesta 2021 lähtien: 
 • Moninaisuuden näyttämö -projekti, jossa Vinttikamari-näyttämö annetaan kerran vuodessa teatterin ulkopuolisten ammattitekijöiden esittävän taiteen moninaisuutta edistävien projektien käyttöön. 
 • Oulun teatterin ensimmäisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen 2021–2022. 
 • Ammattinimikkeiden muutos, eroon mies-päätteisistä ammattinimikkeistä, käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet. 
 • Henkilökunnan tasa-arvokysely. 
 • Taiteellisen henkilökunnan koulutus, aiheina esimerkiksi valta, toiseus ja representaatiot. 
 • Monikulttuuriset sisällöt festivaalien oheisohjelmistossa. 
Vuodesta 2022 lähtien: 
 • Oulun teatterin, Wasa Teaternin (FIN) ja Västerbottensteaternin (SWE) kaksivuotinen yhteishanke Oulun teatterin aloitteesta ja Svenska kulturfondenin rahoittamana 2022–2024. Kehittämisen kohteina monimuotoisuus, yleisötyö ja teatterikumppanuus.
 • Koko henkilökunnan koulutus, aiheina esimerkiksi turvallinen tila, valta, toiseus ja representaatiot.
 • Ei-kantasuomalaisia osallistava suuren näyttämön Paratiisi-produktio ja yleisötyöprojekti 2022–2024.
Nais-ja miesoletettujen sijoittuminen eri tehtäviin 

Teatterin vakituisesta henkilökunnasta oli elokuussa 2022 naisoletettuja 56 prosenttia ja miesoletettuja 44 prosenttia, eli jako on suhteellisen tasainen. Sukupuoli ei ole jaettavissa vain kahteen määritelmään, mutta tilastojen keräämisen kannalta jako tuo esiin tasa-arvon kehittämiseen liittyviä olennaisia lukuja. 

Teatterin eri osastot ovat kuitenkin vahvasti sukupuolittuneita, esimerkiksi näyttämötyöntekijät ovat kaikki miesoletettuja ja ompelijat naisoletettuja, mikä on teatterialalle hyvin tyypillistä. Tasapuolisesti jakautuneita ammattiryhmiä ovat Oulun teatterissa ainoastaan näyttelijät. 

Vastuu produktioiden sisällöistä 

Teatteriesitykset paitsi peilaavat myös luovat todellisuutta. Näyttämöllä tehdään ehdotuksia siitä, minkälainen maailma on tai voisi olla, ja esitysten näkökulma on aina valinta. Oulun teatteri haluaa, että sen produktiot näyttävät ihmisen ja maailmankuvan mahdollisimman erilaisista näkökulmista.

Produktioiden sisältöön ja maailmankuviin vaikuttavat kaikki teatterin parissa työskentelevät ihmiset. Erityistä vastuuta sisällöistä kantavat kuitenkin ne, jotka valitsevat ohjelmiston, kirjoittavat teoksia ja ohjaavat niitä. Oulun teatterin pyrkimyksenä on tulevaisuudessa tasata sisältövastuun kannalta olennaisten tekijöiden sukupuolijakaumat vähintään prosentteihin 45–55 aina viiden vuoden aikajaksolla tarkasteltuna. Taiteellisen johtajan eli ohjelmistosta päättävän henkilön sukupuolitilaston seuraamiseen viiden vuoden aikajana on liian lyhyt.

Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry:n selvityksissä on vuodesta 2014 lähtien havaittu vinouma miesoletettujen teatterintekijöiden hyväksi. Tämä vinouma on määrätietoisella työllä lähtenyt pikkuhilaa korjaantumaan ongelman tiedostamisen myötä.

Tällainen on ollut ohjaajien ja kirjailijoiden sukupuolijakaumien muutos Oulun teatterin omien tuotantojen ensi-illoissa kahden eri viisivuotisjakson tarkastelussa: 

2016–2020

Miesoletettuja ohjaajia 57 %
Naisoletettuja ohjaajia 43 %

Miesoletettuja kirjailijoita 78 %*
Naisoletettuja kirjailijoita 38 % *

2018–2022

Miesoletettuja ohjaajia 38 %*
Naisoletettuja ohjaajia 63 % *

Miesoletettuja kirjailijoita 59 %*
Naisoletettuja kirjailijoita 53 %* 

*) Joillakin esityksillä on ollut sekä mies- että naisoletettu ohjaaja tai kirjailija, minkä takia yhteenlaskettu summa ylittää 100 prosenttia. 

Oulun teatteri on vuosien 2018–2022 tarkastelujakson aikana päässyt tavoitteeseen kirjailijoiden kohdalla, mutta ohjaajissa naisoletetut ohjaajat ovat yliedustettuina. Tämä johtuu osaltaan siitä, että sekä teatterin kiinnitetty ohjaaja että taiteellinen johtaja, joka myös ohjaa, ovat naisia. 

Näytelmäklassikkojen pääroolit on suuressa osassa teoksia kirjoitettu miehille, mutta nykynäytelmät ovat pystyneet korjaamaan vinoumaa. Oulun teatteri tunnistaa tämän painotuksen miespäärooleihin ja pyrkii pääroolien sukupuolien prosenttijakoon 45–55 samoin viisivuotisjaksoilla tarkasteltuna. Oulun teatteri suhtautuu myös avoimesti ja kriittisesti roolitusvaiheessa siihen, mille sukupuolelle, iälle, keholle ja etniselle oletukselle roolit kirjoitetaan ja annetaan esitettäviksi. Vastuu roolijaosta on teatterin taiteellisen johtajan. 

Henkilökunnan tasa-arvokyselyn tiivistelmä 

Oulun teatterin henkilökunnalle teetettiin tasa-arvokysely syyskuussa 2021, ja kyselyyn tuli 21 vastausta. Henkilökunnalle esitettiin seuraavat avoimia vastauksia edellyttäneet kysymykset: 

 • Mikä tasa-arvoon liittyvä asia on Oulun teatterissa erityisen hyvin? 
 • Mitä tasa-arvoon liittyviä epäkohtia olet huomannut työssäsi Oulun teatterissa? 
 • Mitä toiveita sinulla on liittyen Oulun teatterissa alkavaan tasa-arvotyöhön? 
 • Mitä koulutusta toivoisit tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen tai monimuotoisuuteen liittyen? 

Vastauksista kävi ilmi, että tasa-arvoon liittyen hyvin on se, että kaikki työntekijät huomioidaan ja heitä kuullaan, työkaveria arvostetaan ja kunnioitetaan sukupuolesta riippumatta, työt jaetaan ammattitaidon eikä sukupuolen perusteella, naisia on päällikköinä ja johtajina sekä se, että ylin johto pitää tasa-arvoasioita tärkeinä. 

Epäkohtina nähtiin muun muassa palkkaerot sukupuolen mukaan, osastokohtaisesti vääristynyt sukupuolirakenne, arvojärjestyksen vaikuttaminen ihmisten suhtautumisessa toisiinsa ja isien pääsy synnytykseen. 

Toiveita tasa-arvotyöhön olivat palkkojen julkistaminen, toisten huomioonottaminen, saavutettavuuden parantaminen, sukupuoli neutraalit vessat ja pukuhuoneet, teatterille ominaisten hierarkioiden purkaminen, puuttuminen epätasa-arvoiseen käytökseen ja se, että tasa-arvoinen ajattelu olisi koko ajan läsnä. Työntekijät toivoivat koulutusta siitä, kuinka tunnistaa epäkohdat ja syrjintä sekä siitä, kuinka tunnistaa omat ajatukselliset vinoumat. 

3. Tulevaisuuden suunnitelmat 

A) Syrjinnän tunnistaminen ja ehkäisy 

Teatterialan ammattilaisten joukko ei ole vielä kovin moninainen, vaikka ala on hitaassa muutoksessa esimerkiksi suhteessa erilaisista etnisistä taustoista tuleviin teatterintekijöihin. Teatterialan ammattilaisia pääosin kouluttavalla Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla ja Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmalla Nätyllä on suuri vastuu suhteessa tulevien ammattilaisten diversiteettiin. Suomessa asuvista ihmisistä kahdeksan prosenttia on ulkomaalaistaustaisia (Tilastokeskus 2021), ja teatterin henkilökunnan pitäisi heijastella vähintään tätä rakennetta. 

Oulun teatterin henkilökunta koostuu pääasiallisesti valkoisista, toimintakykyisistä kantasuomalaisista, ja sen ohjelmistoa esitetään pääosin suomen kielellä. Teatterissa tiedostetaan näiden seikkojen vaikutus muun muassa näyttämön representaatioihin ja saavutettavuuteen. Oulun teatteri ottaa kaikki syrjintäperusteet vakavasti, mutta keskittyy tässä suunnitelmassa erityisesti etniseen taustaan, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen ja toimintakykyyn liittyvään syrjintään. 

Oulun teatterin valtionrahoituksesta vastaava Opetus-ja kulttuuriministeriö lausuu Taide,kulttuuri ja moninainen Suomi -raporttinsa (2021) yhdenvertaisuustavoitteissa näin: 

”Väestön moninaistuminen on otettava valtavirtaistettuna huomioon kaikessa taide-ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Monikielisyys ja monipuolinen kulttuurinen osaaminen on tärkeä nähdä inhimillisenä voimavarana ja kiinteänä osana suomalaista kulttuurielämää. Taide-ja kulttuuriorganisaatioiden pitää tunnistaa syrjivät rakenteet ja rekrytointikäytännöt ja tunnustaa niiden eriasteinen olemassaolo omassa toiminnassaan. Taide- ja kulttuurialan organisaatioissa on syytä kehittää kulttuuriseen moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvää osaamista. Kulttuuritoimijoiden pitää tietoisesti monipuolistaa ohjelmistoaan ja välittää myös eri kulttuuriperinnöistä ja esteettisistä käsityksistä nousevia sisältöjä.” 

Oulun teatteri sitoutuu näihin tavoitteisiin. Luomme ja parannamme edellytyksiä myös suomenkielisten, mutta valtavirrasta poikkeavien tekijöiden ja kehojen näkymiselle Oulun teatterin näyttämöillä. 

Syrjinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät tavoitteet 2023–2026 
 • Syrjivien rakenteiden tunnistaminen, henkilöstön moninaisuuden lisääminen ja tasapuolisten työskentely-ja kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen. 
 • Tässä suunnitelmassa todettujen periaatteiden mahdollisimman aukoton toteutuminen kaikissa rekrytoinneissa. 
 • Sukupuolijakauman tasoittuminen kaikissa työtehtävissä ja tasa-arvon toteutuminen palkkauksessa. 
 • Kulttuurisen moninaisuuden ja eri kulttuuriperinnöistä sekä esteettisistä käsityksistä nousevien sisältöjen kehittäminen. 
 • Monikielisyyden kehittäminen. 
 • Profiloituminen yhdenvertaisuuteen liittyvien aiheiden ja käytäntöjen edelläkävijäksi taideorganisaatioiden joukossa. 
Syrjinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet 2023–2026
 • Esihenkilöiden ja työntekijöiden monimuotoisuuteen ja syrjintään liittyvä koulutus. 
 • Yhdenvertaisuusvastaavan nimeäminen. 
 • Keskeisten tehtävien sukupuolitilastojen ylläpito ja analysointi sekä palkkakartoituksen tekeminen ja palkkakartoituksessa esiin nousseiden epäkohtien korjaaminen. 
 • Esihenkilöiden rekrytointikoulutus, rekrytointiprosessien selkeyttäminen ja asiantuntija-avun hankkiminen. 
 • Mahdollisuuksien mukaan eri etnisiä ryhmiä edustavien ja vammaisten työntekijöiden rekrytoiminen sekä sellaisten tehtävien kartoittaminen, joissa erinomainen suomen kielen taito ei ole välttämätön. 
 • Yhdenvertaisuuteen liittyvien asioiden nostaminen sekä teatterin sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. 
B) Häirinnän tunnistaminen ja ehkäisy 

Suomen Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Oulun teatterissa työskennellään sekä vakituisella kuukausipalkalla että produktiokohtaisissa, määräaikaisissa työsuhteissa. Tässä suunnitelmassa mainitut oikeudet, velvollisuudet ja säännöt koskevat kaikkia työntekijöitä statuksesta ja työsuhteen kestosta riippumatta. Teatterin johto sitoutuu siihen, että epäkohdista kertominen ei vaikuta kielteisesti työntekijän työolosuhteisiin. 

Oulun teatterissa noudatetaan Oulun kaupungin Hyvän käytöksen opasta, jossa määritellään hyvää työkäytöstä. Lisäksi Oulun teatterin jokaisella osastolla on yhteiset pelisäännöt, jotka toimitetaan perehdytyksen yhteydessä uusille työntekijöille ja joita päivitetään tarvittaessa. 

Oulun teatterin toimintaohjeet epäasialliseen kohteluun liittyen 

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy on jokaisen työyhteisöön kuuluvan vastuulla. Jokaisen työntekijän on vältettävä työpaikalla muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai epäasiallista kohtelua. Tue häirintää mahdollisesti kokevia työtovereita ja kysy, tarvitsevatko he apua. Esihenkilöllä on velvollisuus puuttua työyhteisössä ilmeneviin ongelmiin yksilöiden tai ryhmien välillä.

Epäasiallisen kohtelun tunnistaminen 

Epäasiallinen kohtelu tarkoittaa yleisen hyvän tavan, työvelvollisuuksien ja lain vastaista käyttäytymistä toista kohtaan työssä. Epäasiallinen kohtelu voi olla esimerkiksi henkilön työsuorituksen jatkuvaa ja perusteetonta arvostelua, mustamaalaamista tai työyhteisöstä eristämistä. Se on useimmiten järjestelmällistä, jatkuvaa ja ilmenee tekona tai laiminlyöntinä. Epäasiallinen kohtelu voi kohdistua joko sinuun itseesi tai toiseen henkilöön. Yksilöiden välinen konflikti voi vaikuttaa ja laajeta koko työyhteisöön. Mieti, voiko olla kyse vastuuttomasta työkäyttäytymisestä, jota ei käsitellä lain tarkoittamana epäasiallisena kohteluna. Vastuuton työkäyttäytyminen on huonoa käytöstä, joka kohdistuu koko työyhteisöön, tiimiin, tai vuorotellen eri henkilöihin. 

Työnantajan ja esihenkilön työnjohtovaltaan kuuluvat päätökset ja toimet eivät täytä häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä, vaikka niin saatettaisiinkin kokea. 

Jos koet tulleesi kohdelluksi epäasiallisesti
1. Ota asia puheeksi epäasiallisesti kohtelevan henkilön kanssa 

Jos kohtelu on tunnistettavissa epäasialliseksi, keskustele asianomaisen henkilön kanssa siitä, että hänen toimintansa vaikuttaa sinusta epäasialliselta. Pyydä häntä lopettamaan epäasialliseksi kokemasi toiminta. Kyse saattaa olla siitä, että hän itse ei ymmärrä toimivansa loukkaavasti. Pidä kirjaa tapahtumista. Säilytä sähköpostit ja muut viestit. 

Huomaathan, että epäasiallinen käytös tulee voida yksilöidä tapahtumina ja tehtyinä tekoina. Toisen henkilön käytöksen ja viestinnän tulkinnassa on myös mahdollisuus, että koetusta syntynyt tunne ei vastaa toisen henkilön tarkoitusta tai tekoa. Tästä syystä on tärkeää, että pidät tilanteista kirjaa. 

2. Jos asia ei ratkea työkavereiden kesken, pyydä esihenkilö apuun ja esihenkilö ottaa asian puheeksi asianosaisten kanssa 
 1. Kun esihenkilö saa tiedon mahdollisesta epäasiallisesta kohtelusta, hänen on ryhdyttävä heti selvittämään tapahtumien kulkua. Tilanteen selvittelyssä olennaista on esihenkilön puolueettomuus ja tasapuolisuus. 
 2. Ratkaisua lähdetään etsimään ensisijaisesti työyhteisön sisällä niiden kanssa, joita asia koskee. Osapuolten näkemykset tapahtumien kulusta ovat usein erilaiset. 
 3. Keskusteluissa pyritään saamaan ratkaisu siihen, miten työt saadaan taas sujumaan. 
 4. Jos suullinen puheeksiotto ei ole tuottanut syystä tai toisesta tulosta, tai jos tilanne on niin tulehtunut, että asiaa ei voida enää suullisesti käsitellä, täytä Ilmoitus epäasiallisesta kohtelusta -lomake. Lomakkeen voi täyttää myös yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa, joka vie asian eteenpäin ja valvoo myös sen edistymistä. 
 5. Toimitusjohtaja ottaa ilmoituksen käsittelyyn ja selvitys tilanteesta alkaa. Selvityksessä kuullaan molempia osapuolia ja kuulemistilaisuuteen suositellaan otettavaksi mukaan tukihenkilö. Tukihenkilö voi esimerkiksi olla työsuojeluvaltuutettu, luottamushenkilö tai muu luotettava henkilö. 
 6. Puolueettoman selvitysprosessin jälkeen toimitusjohtaja antaa työnantajan edustajana asiasta kirjallisen päätöksen jatkotoimenpiteineen. Mikäli prosessin toisena osapuolena on toimitusjohtaja, toimii asian selvittäjänä hallituksen puheenjohtaja. 

Jos esihenkilö kohtelee sinua epäasiallisesti, keskustele hänen kanssaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai ratkaise ongelmaa, ota yhteys hänen esihenkilöönsä. 

Työsuojeluvaltuutettuun voi olla yhteydessä prosessin kaikissa vaiheissa. Silloinkin, jos olet epävarma siitä, onko jonkun käytös epäasiallista vai ei. 

Jos työtoveriasi kohdellaan epäasiallisesti
 1. Tarjoa hänelle apua. 
 2. Kuuntele työtoveriasi ja vie tarvittaessa asia esihenkilön tietoon. 
Jos sinun toimintasi koetaan epäasialliseksi 
 1. Suhtaudu asiaan vakavasti, älä vähättele työtoverisi tuntemuksia. 
 2. Pohdi omaa käyttäytymistäsi työtoverisi näkökulmasta. Kerro oma näkemyksesi tilanteesta. 
 3. Keskustelkaa yhdessä, miten tilanteen voi ratkaista ja millainen on hyvä lopputulos. 
 4. Ole valmis muuttamaan toimintatapojasi. 
 5. Pidä huoli siitä, että lopetat epäasialliseksi koetun käyttäytymisen. 
 6. Jos keskustelusta huolimatta olet sitä mieltä, että sinua syytetään aiheettomasti epäasiallisesta kohtelusta, vie asia esihenkilön tai työsuojeluvaltuutetun tietoon. 
Turvallisemman tilan periaatteet 

Turvallisemman tilan periaatteilla rakennetaan tilassa olijoiden keskinäistä luottamusta. Määrittelyllä pyritään toisaalta suojaamaan vähemmistön edustajia ja toisaalta tunnistamaan etuoikeudet ja mahdollistamaan vallan uudelleenjakautuminen. Lisäksi turvattomuuden kokemus voi olla luovuuden esteenä, ja luovuuden toteutuminen on teatterityön elinehto. 

Oulun teatterin Turvallisemman tilan periaatteet: 

A. Kunnioitamme toistemme mielipiteitä, kokemuksia ja henkilökohtaista tilaa.
B. Kohtaamme uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Emme tee oletuksia toisesta ihmisestä esimerkiksi hänen taustansa, sukupuolensa tai kokemustensa perusteella.
C. Tunnustamme kun emme tiedä tarpeeksi ja ponnistelemme ymmärtääksemme paremmin.
D. Puutumme syrjintään, häirintään ja epäasialliseen käytökseen.
E. Pyrimme kiireettömiin kohtaamisiin ja lupaamme olla toistemme tukena kaikenlaisissa tilanteissa. 

Turvallisemman tilan periaatteet sisällytetään Oulun teatterin toimintaan vuoden 2023 alusta lähtien kahden henkilökunnan jäsenistä valittavan vastaavan avulla. 

Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät tavoitteet 2023–2026 
 • Oulun kaupungin Hyvän käytöksen oppaaseen sitoutuminen.
 • Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistaminen. 
 • Häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvien toimintaohjeiden osaaminen. 
 • Turvallisemman tilan periaatteiden sisällyttäminen teatterin toimintaan. 
Häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet 2023–2026 
 • Kertaus koko henkilökunnalle Hyvän käytöksen oppaasta. 
 • Esihenkilöiden häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseen ja toimintaohjeisiin liittyvä koulutus. 
 • Työntekijöiden häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseen liittyvä koulutus. 
 • Perehdyttäminen epäasialliseen kohteluun ja häirintään liittyviin toimintaohjeisiin. 
 • Turvallisemman tilan periaatteiden vastaavien nimeäminen ja työn ohjaaminen. 

4. Seuranta ja arviointi 

Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanon suunnittelusta vastaa tasa-arvotoimikunta, joka purkaa toimenpiteet konkreettisiksi teoiksi, aikatauluttaa ne ja nimeää niille vastuuhenkilöt. Suunnitelman toteutumisesta sekä keskeisten tilastojen laadinnasta ja seurannasta vastaavat teatterin johtoryhmä ja neuvottelukunta, jossa on myös työntekijöiden edustus. Sekä johtoryhmällä että neuvottelukunnalla on yksi tasa-arvo-ja yhdenvertaisuusasioihin keskittyvä tapaaminen kaudessa, eli niitä käsitellään keskitetysti kaksi kertaa vuodessa. 

Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja mitataan sekä sen toteutumisen rinnalla että keskitetysti suunnitelmakauden päättyessä vuonna 2026.